Περιγραφή θέματος

 • Βαθμοί Τεστ & Διαγωνισμάτων

 • Ενότητα 1. Εισαγωγή στη Χημεία

  Μετά ­τη ­μελέτ­η­ αυτού­­ τ­ου κε­φαλαίου θα μπορείς­:

  • Να διακρίνεις το περ­ιβάλλον σε φυσικό και σε ανθρωπογενές και να συσχετίζεις τα τελικά προϊόντα με τις φυσικές πρώτες ύλες από τις οποίες αυτά προέρχονται.
  • Να εκτιμάς το πλήθος και την ποικιλία των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται η Χημεία, καθώς και την προσφορά της στη ζωή μας.
  • Να αντιλαμβάνεσαι ότι η χρήση χημικών ουσιών έχει άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον.
  • Να ταξινομείς τα υλικά από το οικείο περιβάλλον σου σε στερεά, υγρά και αέρια στις συνήθεις συνθήκες.
  • Να συνδέεις τη φυσική κατάσταση ενός υλικού με τις επικρατούσες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
  • Να ονομάζεις τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης των υλικών.
  • Να προβλέπεις τη φυσική κατάσταση ενός υλικού, σε ατμοσφαιρική πίεση, ανάλογα με τη θερμοκρασία.
  • Να περιγράφεις τις φυσικές ιδιότητες ενός υλικού.
  • Να συγκρίνεις τα διάφορα υλικά ως προς τη σκληρότητά τους και ως προς την πυκνότητά τους.
  • Να διαλέγεις με βάση τις ιδιότητες των υλικών που σου δίνονται το πιο κατάλληλο για μια συγκεκριμένη χρήση.
 • Ενότητα 2. Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο

  Μετά ­τ­η μελ­έτη αυτού του κεφαλαίου θα μπορείς: ­

  • Να εκτιμάς τη μεγάλη σημασία του νερού για τη δημιουργία και για τη διατήρηση της ζω­ής στον πλανήτη.
  • Να ανιχνεύεις πειραματικά το νερό σε στερεά, σε υγρά και σε αέρια σώματα.
  • Να αναφέρεις τις καθημερινές ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας σε νερό.
  • Να παρασκευάζεις μείγματα διάφορων ουσιών.
  • Να διακρίνεις αν ένα μείγμα είναι ομογενές ή ετερογενές.
  • Να διαπιστώνεις πειραματικά την ιδιότητα του νερού να διαλύει πολλές ουσίες.
  • Να ορίζεις τις εκφράσεις περιεκτικότητας ενός διαλύματος.
  • Να υπολογίζεις την περιεκτικότητα ενός διαλύματος από ποσοτικά δεδομένα.
  • Να υπολογίζεις τις ποσότητες του διαλύτη και της διαλυμένης ουσίας ενός διαλύματος γνωστής περιεκτικότητας.
  • Να παρασκευάζεις διάλυμα ορισμένης περιεκτικότητας.
  • Να ερμηνεύεις τις ενδείξεις περιεκτικότητας.
  • Να αναφέρεις τις κυριότερες αιτίες ρύπανσης των φυσικών υδάτινων πόρων.
  • Να περιγράφεις τρόπους αποφυγής ή περιορισμού της ρύπανσης.
  • Να αναγνωρίζεις την αναγκαιότητα επεξεργασίας των λυμάτων.
  • Να περιγράφεις τη διαδικασία που ακολουθείται κατά το διαχωρισμό των συστατικών ενός μείγματος.
  • Να επιλέγεις και να εφαρμόζεις την κατάλληλη κατά περίπτωση μέθοδο διαχωρισμού των συστατικών ενός μείγματος.
  • Να τεκμηριώνεις με πειραματικά δεδομένα ότι το νερό είναι σύνθετη ουσία και ότι έχει σταθερή σύσταση.
  • Να ορίζεις τα χημικά στοιχεία και να αναφέρεις παραδείγματα.
  • Να ορίζεις τις χημικές ενώσεις.
  • Να προσδιορίζεις πειραματικά το σημείο βρασμού ενός υγρού.
  • Να αναφέρεις ότι τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές.
  • Να ορίζεις τη χημική αντίδραση και να αναφέρεις παραδείγματα χημικών αντιδράσεων.
  • Να διακρίνεις τα αντιδρώντα από τα προϊόντα μιας αντίδρασης.
  • Να χαρακτηρίζεις μια αντίδραση ως εξώθερμη ή ενδόθερμη.
  • Να αναφέρεις τους κυριότερους σταθμούς στην ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για την ασυνέχεια της ύλης (τα άτομα και τα μόρια).
  • Να ορίζεις το άτομο και το μόριο.
  • Να διακρίνεις τα μόρια των χημικών στοιχείων από τα μόρια των χημικών ενώσεων.
  • Να αναπαριστάνεις τα μόρια με τη χρήση προσομοιωμάτων.
  • Να ερμηνεύεις μια χημική αντίδραση σε επίπεδο ατόμων και μορίων.
  • Να κατονομάζεις τα συστατικά των ατόμων και να αναφέρεις τα βασικά γνωρίσματα των υποατομικών σωματιδίων.
  • Να ορίζεις τον ατομικό και το μαζικό αριθμό ενός ατόμου.
  • Να δίνεις τον ορισμό των ιόντων.
  • Να αναφέρεις παραδείγματα ουσιών που αποτελούνται από άτομα, μόρια, ιόντα.
  • Να ερμηνεύεις την αγωγιμότητα ορισμένων διαλυμάτων.
  • Να αναγνωρίζεις και να γράφεις τα σύμβολα ορισμένων χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων.
  • Να προσδιορίζεις την ποιοτική σύσταση και την αναλογία ατόμων απλών χημικών ενώσεων από τους αντίστοιχους μοριακούς τύπους.
  • Να αναπαριστάνεις ορισμένες απλές χημικές αντιδράσεις με προσομοιώματα μορίων και με χημικές εξισώσεις.
  • Να αναγνωρίζεις τα αντιδρώντα και τα προϊόντα σε μια χημική εξίσωση.