Περιγραφή θέματος

 • Το κυκλοφορικό σύστημα

 • Κεφάλαιο 3ο - Έμβια - Άβια

  Μέσα από το κεφάλαιο αυτό οι μαθητές θα μπορούν να διακρίνουν τα έμβρια από τα άβια και θα γνωρίσουν τις χαρακτηριστικές λειτουργίες τους καθώς και το κύτταρ­ο, τη βασική και λειτουργική μονάδα όλων των ζωντανών οργανισμών. 

  Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:

  1.  Χαρακτηριστικά της ζωής

  2. Το κύτταρο 

   

  Βασικοί Όροι: έμβρια, άβια, κινείται, αναπτύσσεται, τρέφεται, αναπνέει, αντιδρά σε ερεθίσματα, λειτουργίες, ζωντανοί οργανισμοί, κύτταρο, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, πυρήνας, κυτταρικό τοίχωμα, μικροσκόπιο, μικροοργανισμοί, ζύμωση, χλωροπλάστες
 • Αυτό το θέμα
 • Κεφάλαιο 1ο - Ενέργεια

  Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητ­ές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ενέργεια και τις πηγές ενέργειας. Θα γνωρίσουν το ­πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο ως πηγές ενέργειας και επιπλέον την προέλευση, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τις χρήσεις τους στη βιομηχανία και στα σπίτια μας, καθώς και την περιβαλλοντική ρύπανση που επιφέρουν, αντιδιαστέλλοντάς τις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω­ υποενότητε­ς:

  1. Πηγές ενέργειας

  2. Σχεδόν όλη η ενέργεια προέρχεται από τον Ήλιο

  3. Πετρέλαιο: Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

  4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

  5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας 

  6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη

  7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό

  8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας

  9. Φυσικό αέριο: Ένα πολύτιμο αέριο

  10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας

  11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

  12. Οικονομία ενέργειας

  13. Το παιχνίδι της ενέργειας

  Βασικοί Όροι: ενέργεια, μορφές ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια, φωτεινή ενέργεια, θερμική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, θερμότητα, γεωθερμία, πηγές ενέργειας, βιομάζα, σχάση πυρήνων, μετατροπή ενέργειας, υποβάθμιση ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, λιγνίτης, μεταφορά ενέργειας, πετρέλαιο, γαιάνθρακας, φυσικό αέριο, υπέδαφος, εξόρυξη, διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια, αργό πετρέλαιο, πλαστικά, διύλιση, βενζίνη, λιπαντικά, υγραέριο, άσφαλτος, πετροχημεία, ορυκτοί άνθρακες